Zápis 2024/2025

Pokyny k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

Zápisy do MŠ pro rok 2024/2025 budou probíhat následovně:

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz/info/

Školským obvodem naší mateřské školy je území městského obvodu Poruba, území městského obvodu Třebovice a území městského obvodu Pustkovec. Viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2024, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy.

Zápis do naší MŠ bude probíhat od 06. 05. 2024 do 07. 05. 2024 v těchto hodinách:

06. 05. 2024   7:00 – 17:00

07. 05. 2024   8:00 – 16:00

V tyto určené dny je nutno podat originál žádosti osobně nebo doručit dle postupu uvedeného níže. 

Při zapisování dítěte postupujte takto:

 1. Na Portále předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/booking/ si od 19. 04. 2024 vyplňte Žádost pro školní rok 2024/2025, uložte na svůj počítač a vytiskněte včetně Dokladu o očkování. Doklad o očkování si nechejte potvrdit u lékaře.

Bližší informace najdete zde: https://ms.ostrava.cz/info/

2. Originál žádosti včetně potvrzeného Dokladu o očkování je třeba doručit do MŠ v níže uvedených termínech od 06. 05. 2024 do 07. 05. 2024 (žádosti zaslané dříve či později nemohou být zařazeny do řádného zápisu).

06. 05. 2024   7:00 – 17:00

07. 05. 2024   8:00 – 16:00

3. Žádost musí být vyplněná celá, čitelně s datem a podpisem zákonného zástupce. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.

 1. K žádosti o předškolní vzdělávání je nutno doložit tyto přílohy:
  • Kopie rodného listu dítěte (stačí e-mailem – info@sokolovskams.cz)
  • Doklad o očkování dítěte dle očkovacího kalendáře. Zákonný zástupce dítěte s povinným předškolním vzděláváním nemusí dokládat lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte.
  • V případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, dokládají zákonní zástupci k žádosti kopii doporučení školského poradenského zařízení
  • V případě žádosti o individuální vzdělávání dítěte, kontaktuje zákonný zástupce zástupkyni ředitelky mateřské školy tel.: 737 729 429
 1. Žádost je možno doručit těmito způsoby v termínech uvedených výše: 
 • Osobní podání 
 • Do datové schránky školy wugkwkf
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na e-mail info@sokolovskams.cz)
 • E-mailem bez elektronického podpisu (na e-mail info@sokolovskams.cz), ale je nutné nejpozději do 5 dnů od zaslání žádosti e-mailem hodit originál žádosti do schránky mateřské školy (využijte schránku na mateřské škole, kde dítě přihlašujete).
 • Poštou na adresu mateřské školy MŠ Sokolovská 1168/8, Ostrava-Poruba 708 00  nebo MŠ Žilinská 1321/9, Ostrava-Poruba, 708 00

V případě jakýchkoli problémů s doručením originálu přihlášky (např. karanténa, izolace), nebo pokud Vám nevyhovuje ani jedna z možností, kontaktujte zástupkyni ředitelky mateřské školy na tel. 737 729 429.

Každá Žádost o přijetí má své registrační číslo. Toto registrační číslo si uložte. Pod tímto registračním číslem budou do 31. 05. 2024 zveřejněny výsledky zápisu (na webu sokolovskams.cz a na vývěsce školy). Stav žádosti podle registračního čísla si můžete ověřit na Portále předškolního vzdělání. Děti jsou přijímány dle kritérií přijetí.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Stav žádosti lze ověřit na Portále předškolního vzdělávání SMO v sekci Výsledky přijímacího řízení.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Termín pro nahlížení do spisu je uveden na Žádosti o přijetí dítěte a je stanoven na 09. 05. 2024 v čase 14:00 – 15:00 v ředitelně na MŠ Žilinská.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

e-mail: info@sokolovskams.cz

tel: 737 729 429, Bc. Silvie Nevařilová – zástupkyně ředitelky

V Ostravě dne 01. 03. 2024